ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2567 (“การแข่งขัน”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ผู้ถือบัตรตกลงด้วยความสมัครใจและไม่มีเงื่อนไขและตกลงในนามของผู้เยาว์ (หรือบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้) ในความดูแลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรและผู้เยาว์ (และบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ ) ดังกล่าวที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน

(1) ผู้ถือบัตรจะต้องแสดงบัตรนี้ตลอดเวลาตามข้อกำหนดของผู้จัดการแข่งขัน

(2) ผู้ถือบัตรจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่านั้นและจะต้องไม่เข้าไปยังพื้นที่การแข่งขันใด ๆ ที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้เล่นและห้ามมิให้กีดขวางทางเข้า ทางออก และห้ามรวมตัวกันในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือพยายามเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ รวมถึงการห้ามปีนกำแพง รั้ว อัฒจรรย์ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และอาคารหรือโครงสร้างถาวรหรือชั่วคราวอื่น ๆ ในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด

(3) สำหรับบัตรประเภทวีไอพีจะต้องแยกซื้อต่างหากเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นการเข้าฟรีสำหรับเด็กอายุ 16 ปีหรือต่ำกว่า รวมทั้งผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

(4) ห้ามมิให้นำบัตรนี้ไปจำหน่ายต่อหรือใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ

(5) ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อบัตรที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกทำลาย ทำซ้ำ หรือปลอมแปลง และอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าว

(6) ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ประกาศ และคำแนะนำทั้งหมดที่แสดง ณ สถานที่จัดการแข่งขันหรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่และตัวแทนของผู้จัดการแข่งขัน อนึ่ง เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของผู้จัดการแข่งขันอาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าชมการแข่งขันหรืออาจเชิญบุคคลออกจากสนามแข่งขันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวกระทำการต่อไปนี้

  • ฝ่าฝืนข้อจำกัดหรือนโยบายเกี่ยวกับสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัย และ/หรือ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่หรือการแข่งขันหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรที่ได้รับอนุญาต
  • ใช้ภาษาที่หยาบคาย/ไม่เหมาะสม หรือแสดงท่าทางลามกอนาจารหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อกวน หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ
  • ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับหรือข้อกำหนด ตลอดจนเงื่อนไขเหล่านี้

(7) สิ่งของทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรนำเข้ามายังสนามแข่งขันจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนึ่ง เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ถือบัตรนำสิ่งของต้องห้ามหรือวัตถุอันตรายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัตว์เลี้ยง/สัตว์ โดรน และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การค้า การเมือง หรือศาสนาใด ๆ เช่น แบนเนอร์ กระดาน สัญลักษณ์ หรือใบปลิวต่าง ๆ ออกจากสนาม

(8) ห้ามใช้โดรน (อากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล) ในหรือโดยรอบสถานที่จัดงานโดยเด็ดขาด

(9) ห้ามใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลทุกประเภทในสถานที่จัดงานโดยเด็ดขาด

(10) ผู้ถือบัตรต้องปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือปิดเสียงตลอดเวลาและไม่อนุญาตให้ใช้แฟลช

(11) ผู้ถือบัตรอาจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อบันทึกภาพ เสียง และภาพถ่าย (“เนื้อหา”) ในพื้นที่ที่กำหนดตลอดสัปดาห์การแข่งขัน

(12) ผู้ถือบัตรจะใช้ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว) ห้ามมิให้ใช้ในเชิงพาณิชย์

(13) ห้ามมิให้ถ่ายทอดสดหรือการรายงานข่าวแบบเรียลไทม์ (เช่น ไม่อนุญาตให้มีการรายงานข่าวแบบช็อตต่อช็อต)

(14) การใช้ข้อมูล (เช่น การส่งข้อความ) สามารถกระทำได้ในทุกพื้นที่ตลอดสัปดาห์การแข่งขัน

(15) อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

(16) ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ผู้ชมการแข่งขันอื่น ๆ โดยเด็ดขาด

(17) ไม่อนุญาตให้มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนบัตร

(18) ผู้จัดการแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของการแข่งขัน (และการเปิดประตู) ได้ทุกเมื่อ

(19) ผู้ถือบัตรอนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขัน, แอลพีจีเอ และบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ได้รับใบอนุญาตใช้รูปภาพ เสียง และข้อความที่ผู้ถือบัตรบันทึกในการแข่งขันในสื่อใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายทอดสด สื่อสังคมออนไลน์ การบันทึกวิดีทัศน์หรือรูปถ่ายในสื่อใด ๆ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่ได้รับมาภายหลัง (ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่จำต้องได้รับอนุญาตหรือมีค่าตอบแทนใด ๆ อนึ่ง ผู้ถือบัตรสละซึ่งสิทธิในการเรียกร้องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดังกล่าว เว้นแต่จะขัดกับข้อบังคับของกฎหมาย

(20) ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บของบุคคลในสถานที่จัดการแข่งขันในขอบเขตที่กฎหมายมิได้ห้ามไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรยอมรับความเสี่ยงและอันตรายทั้งหมดโดยสมัครใจในการเข้าร่วมชมการแข่งขันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถูกกระแทกโดยลูกกอล์ฟหรือรถกอล์ฟที่ออกนอกทิศทาง การหกล้มในสนามแข่งขันและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการกระทำใด ๆ ของบุคคลภายนอก อนึ่ง ผู้ถือบัตรแสดงเจตนาปลดเปลื้องผู้จัดการแข่งขัน, แอลพีจีเอ หน่วยงาน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน (รวมถึงผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน) จากความรับผิดทั้งหมดต่อผู้ถือบัตร ตัวแทนของผู้ถือบัตร ผู้รับมอบอำนาจ ทายาท และเครือญาติของผู้ถือบัตร สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ส่วนบุคคลหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นผลจากหรือเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมชมการแข่งขันของผู้ถือบัตร

(21) ผู้จัดการแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ